Stanovy centra

STANOVY MEZINÁRODNÍHO CENTRA DUCHOVNÍ OBNOVY

1. Právní postavení, zřizovatel, název a sídlo

1.1.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy (dále jen MCDO) je podle zákona č.3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností v platném znění evidovanou soukromou církevní právnickou osobou. MCDO je zřízeno zřizovací listinou biskupa litoměřického ze dne 17. prosince 2009 MCDO má samostatnou právní subjektivitu. Jménem MCDO jedná jeho statutární zástupce – ředitel.

1.2. Zřizovatelem je:

Biskupství litoměřické se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice IČ 00445126 zastoupené Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým

1.3.Název a sídlo:

Mezinárodní centrum duchovní obnovy (MCDO) se sídlem v: Klášterní ulice č. p. 1, Hejnice

2. Poslání a programy MCDO

2.1.Poslání

MCDO (dále také „Centrum“) je mezinárodním střediskem duchovní obnovy česky, slovensky, německy a polsky mluvících osob, zaměřené především na církevní místa, organizace a jednotlivce. Centrum mimo jiné slouží jako místo preevangelizace dalším jednotlivcům, skupinám a institucím v mezinárodním a tuzemském měřítku, zejména pak Čechům, Slovákům, Polákům a Němcům, jako jedinečné místo setkávání, dialogu a vzájemného poznávání a spolupráce. Činnost Centra se zaměřuje na hlubší pochopení Boha a světa na teologicky, vědecky a filosoficky fundované bázi. Programy Centra přispívají ke zvládání a řešení osobních, rodinných, pracovních, společenských a církevních problémů a zahrnují do toho všechny tematické a metodické oblasti lidského vzdělávání, výchovy a praxe, přičemž přikládají zvláštní význam duchovnímu a etickému aspektu. K naplnění a podpoře tohoto poslání realizuje MCDO činnosti, zpravidla ve formě programů duchovního charakteru, či činnosti tyto programy vhodně a nutně doplňující a podporující.

2.2. Programy MCDO

– orientace, podklady Programy Centra se orientují na komplexní duchovní obnovu člověka, který má jako člen různých společenství a národů rozdílné úkoly, a který je otevřen zodpovědnosti vůči Bohu. Pro tvorbu programů Centra jsou východiskem dokumenty katolické církve o duchovní obnově ve všeobecném vzdělávání, zdokonalování a výchově dospělých a mládeže, konkretizované jmenovitě Evropskou, Českou, Slovenskou, Polskou a Německou biskupskou konferencí. Programy Centra se v zásadě obracejí ke všem těm, kteří duchovní obnovu chtějí nebo hledají.

3. Činnost MCDO

– formy, cíle K naplnění a podpoře vymezeného poslání realizuje MCDO činnosti, zpravidla ve formě programů duchovního charakteru, či činnosti tyto programy vhodně a nutně doplňující a podporující.

3.1. Roční program duchovní obnovy - členění Programy jsou realizovány vedením MCDO v souladu s účelem, s nímž bylo MCDO založeno biskupem litoměřickým. V rámci stanovené kompetence a na vlastní odpovědnost vedení MCDO plánuje, propaguje a zajišťuje naplnění poslání MCDO a zabezpečuje financování takové činnosti. Ředitel Centra sestaví na základě návrhů týmu odborných spolupracovníků Roční program duchovní obnovy, Roční program schvaluje Rada MCDO. Roční program zahrnuje zejm. jednorázové, občasné a periodické, individuální a skupinové programy jako přednášky, exercicie, poradenství, diagnostiky, praktiky, terapie, kursy, semináře, diskuse, vycházky exkurze, výjezdy apod. Tým odborných spolupracovníků zajišťuje rovnoměrné zastoupení činností tak, aby v ročním programu duchovní obnovy byly obsaženy a vyváženě zastoupeny činnosti podle: trvání (víkendové, 1-6 týdenní) jazyka a národnostní příslušnosti (Zejména česky, německy, a polsky mluvící) profesí (teologové, filosofové, vědci, lékaři, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, historikové, architekti, inženýři, učitelé, umělci, podnikatelé, dělníci, apod.). stavu a pohlaví (klerici, řeholníci, manželé, rodiče, rodiny, muži, ženy, osaměle žijící, rozvedení). zdraví a zdatnosti (sportovci, nemocní, tělesní a duševní invalidé podle určité diagnózy, psychofyzicky specifičtí). věku (senioři nad 55 let, střední věk 35-55 let, junioři 25-35 let, mládež 18-25 let, dospívající 14-18 let). askeze (s různě akcentovaným smyslovým a duševním půstem např. vegetariáni, makrobiotici, s mlčením, klausura, audiovizuální restrikce). duchovní orientace (charismatici, ekumenici, specifické spirituality náboženství, církví, řádů, řeholí, hnutí a škol). duchovní poradenství (pro jednotlivé účastníky externích a skupinových akcí uvedených výše s akutní osobností a duchovní problematikou) duchovní diagnostika a terapie (pro jednotlivé externí a rezidentní klienty trpícími vážnějšími osobnostními akutními a chronický problémy jako ztráta smysluplnosti, identity, integrity, a realizace osobnosti). obnovení jednoty s Bohem (individuální duchovní rehabilitace s aplikací svátostí pro věřící externí a rezidentní klienty s těžší akutní a chronickou duchovní problematikou).

3.2. Vlastní činnost MCDO Centrum slouží poutníkům a návštěvníkům poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích, a to nabídkou v podobě

3.2.1. programů či akcí duchovně-vzdělávacího charakteru: přednášky, poradenství, semináře, kurzydiagnostiky, praktiky, terapie, diskuse liturgie v poutním kostele Navštívení Panny Marie, ambitech a okolí (pravidelné nebo objednané mše svaté, pobožnosti, procesí); zpovědní rozhovory, exercicie; kulturní pořady (koncerty duchovní hudby v kostele Navštívení Panny Marie a divadelní představení na klášterním nádvoří a zahradě Centra); vycházky exkurze, výjezdy

3.2.2. dalších poskytovaných služeb přenocování a pohoštění účastníků programů a poutníků prohlídky bez nebo s průvodcem, výjezdy aj. prodej duchovní literatury, devocionálií a upomínkových předmětů další V prostorách Centra je za tyto činnosti odpovědný vedoucí programů. Mimo prostory Centra vedoucí programů po dohodě s příslušným duchovním správcem farnosti.Programy a služby MCDO jsou hrazeny dotacemi institucí a příspěvky účastníků programů na základě vydaného ceníku služeb.

3.3. Spolupráce s farností Hejnice Centrum poskytuje prostory v budově č. p. 1 pro činnost Římskokatolické farnosti Hejnice („farnost“). Farnost poskytuje prostory pro činnost Centra v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

4. Struktura MCDO Ředitel Vedoucí programů Rada

4.1. Ředitel – statutární zástupce MCDO – je jmenován a odvoláván biskupem litoměřickým. Z výkonu své funkce je odpovědný biskupovi, rovněž pravidelně informuje Radu MCDO o své činnosti. Důležitá rozhodnutí – zejména ve věcech dlouhodobého charakteru a s ekonomickým dopadem na MCDO – si nechává předem schvalovat Radou MCDO. Ředitel vykonává řídící, poradní, koordinační, metodické a další nezbytné činnosti nutné k zajištění provozu MCDO. Ředitel řídí činnost MCDO, zastupuje je a jedná jeho jménem ve všech věcech. Ředitel se podepisuje tak, že k tištěnému nebo psanému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis s označením ředitel. Nejpozději ke každému 31. 03. následujícího roku předloží Ředitel Radě MCDO ke schválení výroční zprávu o činnosti MCDO, poté je schválená zpráva zaslána Biskupství litoměřickému na vědomí.

4.2. Vedoucí programů jsou jmenováni a odvoláváni Ředitelem.

4.3. Rada (Rada MCDO) je poradním orgánem Ředitele. Ve věcech ekonomických vykonává Rada kontrolní činnost MCDO. Rada má minimálně 5 členů – obligatorním členem Rady je Ředitel MCDO a ekonom, respektive hlavní účetní MCDO – tito zpravidla jednání rady střídavě předsedají. Další členy Rady jmenuje biskup litoměřický na doporučení Ředitele. Rada MCDO je orgán rozhodující na návrh Ředitele o zásadních otázkách týkajících se činnosti MCDO. Nejméně jednou ročně je na jednání Rady zván biskup litoměřický, a to zejména v případě schvalování Ročního programu duchovní obnovy či schvalování Výroční zprávy. Úkoly Rady MCDO spočívají

4.3.1. v oblasti duchovní náplně činnosti MCDO: kontrole duchovní linie Centra schvalování Ročního programu duchovní obnovy schvalování personálního systému a pracovních funkcí navrhování obsazení míst v Radě MCDO či ve vedení programů MCDO debatování o obsahu a provádění pracovní náplně vedení MCDO; rozhodování o zavádění a používání nových současných forem činností a pracovních postupů rozhodování o vstupu, setrvání a výstupu MCDO z organizací;

4.3.2. v oblasti ekonomické: schvalování Výroční zprávy rozhodování o vstupu, setrvání a výstupu MCDO z organizací schvalování Ročního rozpočtu kontrole financování MCDO rozhodování o financování mimo schválený rozpočet; schvalování Dlouhodobého plánu oprav a investic udělování souhlasu k jakémukoli převodu (i budoucímu) či zatížení majetku MCDO

4.4. Biskup litoměřický může jmenovat a odvolat jakoukoliv osobu, kterou jmenoval dle těchto stanov, a to i před uplynutím jejího funkčního období. Své funkce se může jmenovaná osoba též vzdát. Odvolání a vzdání se funkce musí být písemné.

5. Majetkové poměry MCDO

Nakládání s finančními prostředky MCDO jako samostatný právní subjekt je oprávněn nabývat movitý i nemovitý majetek, činí tak zejména za účelem řádného naplnění účelu, s nímž bylo MCDO zřízeno. Smlouvy o užívání majetku MCDO, jakožto převody vlastnictví k nemovitostem na třetí osoby, zřizování zástavního práva a uzavírání smluv o smlouvě budoucí podléhají písemnému souhlasu statutárního orgánu Biskupství litoměřického. Majetek a výnosy z něj, jakož i výnosy z vlastní hospodářské činnosti užívá MCDO k naplňování svého poslání. O výsledku a rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje ředitel MCDO, a to po konzultaci s Radou MCDO MCDO vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. a vyhláškou č. 504/2002 Sb. MCDO prostřednictvím Rady sestavuje a schvaluje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočtové příjmy tvoří zejména: příspěvky a dotace ze státního nebo obecního rozpočtu, nadací a společenských organizací. příjmy a platby účastníků za poskytnuté služby výnosy z podnikatelské činnosti, příjmy z hospodaření a prodeje majetku dary, odkazy a dědictví, poskytnuté fyzickými či právnickými osobami další zdroje

6. Zánik MCDO

MCDO zaniká zrušením, případně sloučením s jiným subjektem, a to rozhodnutím biskupa litoměřického. Další důvody zrušení jsou upraveny v zákoně č.3/2002 Sb. Při zániku právnické osoby je nutné provést vymazání z rejstříku evidovaných právnických osob na MKČR. V případě zániku MCDO přechází veškerý movitý i nemovitý majetek, práva a závazky na Biskupství litoměřické.

7. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu biskupa litoměřického. V Litoměřicích, dne 17. prosince 2009 Mons. Jan BAXANT biskup litoměřický Za správnost: P. Jiří Hladík, OCr., kancléř kurie