Stanovy centra

STANOVY

KLÁŠTER HEJNICE

vzdělávací, konferenční a poutní dům

1Právní postavení, zřizovatel, název a sídlo

1.1.Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům (dále jen Klášter Hejnice) je nestátní neziskovou organizací, zřízenou podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností v platném znění. Je evidovanou právnickou osobou. Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům byl založen zřizovací listinou biskupa litoměřického ze dne 17. prosince 2009 jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy, jehož je ve svém poslání Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům pokračovatelem. V tradici navazuje na působení řádu františkánů a patronů hejnického kláštera a kostela hraběcích rodů Gallas a Clam-Gallas. Klášter Hejnice má samostatnou právní osobnost a jeho jménem jedná jeho statutární zástupce – ředitel. 

1.2.Zřizovatelem je Biskupství litoměřické se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, 

IČ 00445126

1.3.Název a sídlo: „Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům“ se sídlem: čp. 1, 463 62 Hejnice (dále také jen „Klášter Hejnice“).

1.3.1.latinské označení zní: Monasterium Haindorffensis: Domus peregrinorum, educatione atque praedicationibus

1.3.2.německé označení zní: Kloster Haindorf: Bildungs- Konferenz- und Pilgerhaus; 

1.3.3.anglické označení zní: Hejnice Monastery: Educational, Conference and Pilgrimage Center;

1.3.4.polské označení zní: Klasztor Hejnice: centrum edukacji, konferencji i pielgrzymek.

2Poslání

Klášter Hejnice je diecézním, zemským a evropským centrem duchovní obnovy, sloužícím jako místo preevangelizace jednotlivců a skupin v tuzemském a mezinárodním měřítku. Je střediskem duchovní obnovy, slouží skupinám i jednotlivcům jako místo setkávání, diskusí, vzájemného poznávání, ekumenického a mezináboženského dialogu i spolupráce. Svým posláním přispívá ke zvládání a řešení osobních, rodinných, pracovních, společenských a církevních problémů a zahrnuje všechny tematické a metodické oblasti lidské existence, vzdělávání, výchovy a praxe, se zvláštním důrazem na duchovní, etické a morální aspekty. K naplnění a podpoře svého poslání realizuje mimo jiné vlastní činnost, zpravidla ve formě jednorázových, krátkodobých i dlouhodobých programů vzdělávacího, duchovního a kulturně-společenského charakteru, nebo činnosti tyto programy vhodně a nutně doplňující a podporující. Klášter Hejnice poskytuje své prostory k využití fyzickým i právnickým osobám, jejichž program naplňuje poslání, pro které byl zřízen. Klášter Hejnice klade velkou váhu na spolupráci se vzdělávacími institucemi, veřejnou a soukromou sférou a aktivně se zapojuje do projektů a iniciativ podporujících rozvoj křesťanských, humanitních, kulturních a evropských hodnot. 

3Činnost, její formy, cíle

Činnosti Kláštera Hejnice jsou realizovány v souladu s posláním, s nímž byla organizace založena. 

V rámci stanovené kompetence a na vlastní odpovědnost Klášter Hejnice plánuje, propaguje a zajišťuje naplnění svého poslání a zabezpečuje financování svých činností. Program, který v rámci svého působení sám nebo za spolupráce třetích osob vytváří, zahrnuje zejména jednorázové, občasné, periodické, individuální a skupinové nepobytové i pobytové programy, jako jsou duchovní rozhovory a obnovy, přednášky, exercicie, duchovní cvičení, poradenství, diagnostiky, praktika, terapie, kursy, konference, semináře, kolokvia, diskuse, ozdravné pobyty, setkání, exkurze apod.

3.1.Klášter Hejnice slouží poutníkům a návštěvníkům chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

3.1.1.V podobě činností duchovně-vzdělávacího charakteru organizuje např. přednášky, poradenství, semináře, konference, kolokvia, výstavy, diskuse a liturgie v poutním chrámu Navštívení Panny Marie a okolním regionu Jizerské hory a Frýdlantsko (pravidelné nebo objednané bohoslužby, pobožnosti, procesí); zpovědní rozhovory, exercicie; kulturně-společenské pořady (koncerty duchovní hudby v chrámu Navštívení Panny Marie, charitativní programy a divadelní představení na kostelním nádvoří a v zahradách Kláštera Hejnice); exkurze, poskytnutí ubytování, stravování a pohoštění.

3.1.2.Zajišťuje prohlídky areálu klášterního kostela bez nebo s průvodcem, výjezdy aj., dále prodej duchovní a regionální literatury, devocionálií, upomínkových předmětů a služby informačního centra.

3.2.Klášter Hejnice slouží jako zázemí pro návštěvníky. Účastníkům programů plynoucích z jeho poslání poskytuje služby v podobě ubytování, stravování a pohoštění.

3.3.Klášter Hejnice poskytuje Římskokatolické farnosti Hejnice pro její činnost prostory a zázemí v budově č. p. 1. Farnost poskytuje prostory pro činnost Kláštera Hejnice v poutním chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

3.4.Veškeré činnosti a poskytované služby Kláštera Hejnice jsou hrazeny dotacemi, granty, dary institucí a příspěvky účastníků programů na základě ceníku služeb.

4Hlavní činnost organizace

Hlavní činnosti Kláštera Hejnice jsou realizovány v souladu s body 2 a 3 těchto stanov.

5Hospodářská činnost

Klášter Hejnice za účelem plnění svého poslání a svých cílů dle článku 2 respektive dle článku 3 stanov vyvíjí následující hospodářskou činnost.

5.1.Pohostinství a restauratérství

5.2.Pořádání pobytových akcí

5.3.Pořádání nepobytových akcí

5.4.Krátkodobé ubytování

5.5.Krátkodobý a dlouhodobý pronájem

5.6.Prodej literatury a upomínkových předmětů

5.7.Divadelní a hudební produkce, vyjma duchovních

Zisky plynoucí z hospodářské činnosti jsou využívány k naplňování poslání a cílů dle článku 2 respektive 3 stanov a k pokrytí mzdových a jiných nutných nákladů pro chod Kláštera Hejnice.

6Organizační struktura

6.1Ředitel (ředitelka)

Ředitel (ředitelka) je statutárním zástupcem Kláštera Hejnice. Ředitel je jmenován a odvoláván biskupem litoměřickým. Z výkonu své funkce je odpovědný biskupovi. Důležitá rozhodnutí, zejména ve věcech dlouhodobého a strategického charakteru s ekonomickým i rozvojovým dopadem na Klášter Hejnice, předkládá ke schválení správní radě Kláštera Hejnice.

6.1.1.Ředitel vykonává řídící, personální, koordinační, poradní, metodické a další činnosti nutné k zajištění provozu. Ředitel řídí činnosti Kláštera Hejnice, garantuje tvorbu vnitřních předpisů a jedná jeho jménem ve všech věcech.

6.1.2.Ředitel jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Ředitel se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (místního ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.

6.1.3.Nejpozději ke každému 30. 9. následujícího roku předkládá ředitel správní radě Kláštera Hejnice ke schválení výroční zprávu o činnosti. Schválená zpráva je zaslána Biskupství litoměřickému na vědomí.

6.2Kolegium ředitele

Kolegium ředitele tvoří osoby, které svými kompetencemi, znalostmi a významem přispívají k rozvoji Kláštera Hejnice a šíří dobré jméno instituce. Členství v kolegiu je čestné. Členy jmenuje a odvolává ředitel.

6.3Rektor

Duchovní v Klášteře Hejnice, čili rektor, je jmenován a odvoláván biskupem litoměřickým. Vykonává dohled nad duchovním směřováním a rozvojem Kláštera Hejnice, spolupracuje s ředitelem a programovým manažerem při tvorbě programu. Koordinuje a participuje na spolupráci mezi Římskokatolickou farností Hejnice a Klášterem Hejnice. Rektorem Kláštera Hejnice může být pouze kněz ve smyslu kán. 150 CIC, který je zároveň jmenován farářem Římskokatolické farnosti Hejnice.

6.3.1.Rektor může být biskupem litoměřickým současně jmenován ředitelem Kláštera Hejnice. 

6.3.2.Rektor není podřízen řediteli, respektuje však a participuje na poslání Kláštera Hejnice. Tento bod se uplatní jen v případě, že funkce rektora a ředitele není vykonávána stejnou osobou.

6.3.3.Rektor je v duchovních, svátostných, poradenských a terapeutických službách, po předchozí domluvě, k dispozici hostům a zaměstnancům a Kláštera Hejnice.

6.4Programový manažer (programová manažerka)

Programový manažer (programová manažerka) je jmenován a odvoláván ředitelem. V případě, že není funkce programového manažera obsazena, zastává ji ředitel Kláštera Hejnice.

6.4.1.Programový manažer připravuje, realizuje a koordinuje program a činnosti Kláštera Hejnice, a to v souladu s platnými stanovami. Podílí se na řízení Kláštera Hejnice v rozsahu, který mu vymezí ředitel.

6.4.2.Z titulu funkce je v jeho kompetenci zajišťování zdrojů pro naplňování poslání centra. Spolupracuje s organizacemi, jednotlivci a skupinami využívajícími prostor Kláštera Hejnice a dále se všemi osobami, se kterými Klášter Hejnice spolupracuje. 

6.5Správní rada

Správní rada je poradním orgánem ředitele, má minimálně 5 členů a schází se minimálně jednou ročně. Obligatorními členy správní rady jsou rektor a ředitel Kláštera Hejnice. Ti zpravidla jednání rady řídí. Předseda správní rady je volen prostou většinou na schůzi přítomných členů správní rady, jeho funkční období trvá 5 let s možností znovuzvolení. Schůzi správní rady může na žádost předsedy předsedat i její jiný člen. Pokud není předseda správní rady přítomen, předsedá schůzi rektor, ředitel, nebo jiný člen určený prostou většinou přítomných členů správní rady v tomto pořadí. Další členy správní rady jmenuje na návrh ředitele biskup litoměřický, na funkční období pěti let. Správní rada je orgán rozhodující na návrh ředitele o zásadních otázkách týkajících se činnosti, rozvoje a zásadních investic Kláštera Hejnice.

6.5.1.Při hlasování správní rady má každý člen jeden hlas. Usnesení správní rady jsou schválena dvoutřetinovou většinou přítomných členů a jsou pro ředitele Kláštera Hejnice závazná. Hlasování správní rady může probíhat i formou per rollam. Takto schválená usnesení jsou vždy potvrzena při zasedání správní rady. 

6.5.2.Správní rada schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření Kláštera Hejnice.

6.5.3.Pravomoci správní rady Kláštera Hejnice spočívají zejména ve schvalování personální struktury a pracovních funkcí; rozhodování o zavádění a používání nových i současných forem činností a pracovních postupů, rozhodování o vstupu, setrvání a výstupu Kláštera Hejnice do a z dalších organizací, schvalování ročního rozpočtu, schvalování dlouhodobého plánu investic.

6.5.4.Správní rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

6.6Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který má nejméně tři členy. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává na návrh rektora Kláštera Hejnice biskup litoměřický. Funkční období činí 5 let.

6.6.1.Dozorčí rada kontroluje hospodaření, vedení účetnictví a dodržování právních předpisů Kláštera Hejnice. Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát ročně k provedení kontroly hospodaření. O svém závěru zpracuje písemnou zprávu o hospodaření, kterou předkládá správní radě Kláštera Hejnice ke schválení.

6.6.2.Při hlasování dozorčí rady má každý člen jeden hlas. Usnesení dozorčí rady jsou schválena dvoutřetinovou většinou přítomných členů a jsou pro ředitele Kláštera Hejnice závazná.

6.6.3.Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokumentů Kláštera Hejnice.

 

6.7.Biskup litoměřický může odvolat z funkce jakoukoliv osobu, kterou jmenoval dle těchto stanov, a to i před uplynutím jejího funkčního období. Své funkce se může jmenovaná osoba vzdát. Odvolání a vzdání se funkce musí být písemné a doručené do sídla Biskupství litoměřického.

6.8.Za členství ve správní a dozorčí radě, stejně jako za členství v kolegiu ředitele, nenáleží členovi žádná finanční odměna. Člen správní či dozorčí rady má právo na náhradu prokazatelných nákladů spojených s výkonem své funkce.

7Majetkové poměry

Nakládání s finančními prostředky: jako samostatný právní subjekt je Klášter Hejnice oprávněn nabývat movitý i nemovitý majetek, činí tak zejména za účelem řádného naplnění účelu, pro nějž byl zřízen. Majetek a výnosy z něj, jakož i výnosy z vlastní hospodářské činnosti, užívá k naplňování svého poslání. O výsledku a rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje ředitel, podléhá schválení správní radou a ordinářem Biskupství litoměřického. Klášter Hejnice vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. a vyhláškou č. 504/2002 Sb. Klášter Hejnice sestavuje svůj rozpočtový výhled. Tento rozpočtový výhled podléhá schválení ordináře Biskupství litoměřického. Rozpočtové příjmy tvoří zejména: dary z Biskupství litoměřického, příspěvky a dotace ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu, nadací a nadačních fondů. Dále příspěvky a platby účastníků za poskytnuté služby, výnosy z podnikatelské činnosti, příjmy z pronájmu a prodeje majetku, dary a pozůstalosti poskytnuté fyzickými či právnickými osobami i další zdroje. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá vyrovnané hospodaření Kláštera Hejnice.

8Zánik

Klášter Hejnice zaniká zrušením, případně sloučením s jinou právnickou osobou, a to rozhodnutím biskupa litoměřického. Další důvody zrušení jsou upraveny v zákoně č.3/2002 Sb. Při zániku právnické osoby je nutné provést vymazání z rejstříku evidovaných právnických osob na MKČR. V případě zániku Kláštera Hejnice přechází veškerý movitý i nemovitý majetek, práva a závazky na Biskupství litoměřické, případně na jiný subjekt určený biskupem litoměřickým.

9Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy ruší stanovy ze 17. prosince 2009 a nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu biskupem litoměřickým. 

V Litoměřicích, dne 15.10.2020

 

Mons. Jan BAXANT biskup litoměřický 

 

Za správnost: Jakub Myšička, kancléř kurie