Návštěvní řád a pravidla pohybu

1.Základní ustanovení

1.1.Obecné

1.1.1.Tento návštěvní řád vydává statutární zástupce Kláštera Hejnice – vzdělávacího, konferenčního a poutního domu (dále jen „Klášter Hejnice“)

1.1.2.Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu a budovy Kláštera Hejnice

1.1.3.Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách Kláštera Hejnice

1.1.4.Každý návštěvník svým vstupem do prostor Kláštera Hejnice bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat

1.1.5.Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní kulturní, společenské nebo jiné akce není Klášter Hejnice, ale jiný subjekt

 

2.Přístupnost areálu a budovy Kláštera Hejnice

2.1.Areál a budova Kláštera Hejnice se podle přístupnosti dělí na tři části:

2.1.1.Část Kláštera Hejnice veřejnosti nepřístupná jako jsou sklady, technické zázemí, administrativní zázemí, restaurační kuchyně apod. (označená vnitřním informačním systémem)

2.1.2.Ubytovací část, přístupná pouze ubytovaným hostům v době jejich ubytování

2.1.3.Konferenční sál, přístupný pouze účastníkům přednáškové nebo jiné obdobné akce v čase konání akce

2.1.4.Klášterní kaple, která je volně přístupná ubytovaným hostům

2.1.5.Klášterní restauraci v přízemí budovy kláštera, která je přístupná:

•pro ubytované hosty v čase snídaně 07:30 – 10:00 hodin

•pro ubytované hosty a pro veřejnost v čase 11:00 – 22:00 hodin

2.1.6.Klášterní Galerie, která je ubytovaným hostům a veřejnosti přístupná denně v čase 08:00 – 20:00 hodin

2.1.7.Vnitřní ambit a chodba kláštera která je veřejnosti přístupná denně v čase 08:00 – 20:00 hodin

2.1.8.Nádvoří před budovou Kláštera Hejnice veřejnosti přístupná bez omezení

2.1.9.Klášterní zahrada, která je veřejnosti přístupná – v časech otevřené recepce 

 

3.Organizace vnitřního provozu

3.1.Režim vstupu

3.1.1.Vstup do vnitřních, veřejnosti přístupných prostor včetně Galerie Kláštera Hejnice není zpoplatněn 

3.1.2.Komentované prohlídky Kláštera Hejnice jsou možné pouze po předchozí domluvě s určeným zaměstnancem Kláštera Hejnice Kapacita je limitována provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků

3.1.3.Kdokoli, mimo zaměstnanců Kláštera Hejnice v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v areálu nebo objektu Kláštera Hejnice, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen řídit se tímto návštěvním řádem

3.1.4.Odpovědnost Kláštera Hejnice za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy

3.1.5.Odpovědnost návštěvníků za případné škody vzniklé Klášteru Hejnice se řídí obecně závaznými předpisy

3.1.6.V areálu a objektu Kláštera Hejnice je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách a ve vymezených a označených prostorách

3.1.7.V areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory

3.1.8.Je zakázáno odhazovat nebo ukládat odpadky jinde, než do odpadkových nádob k tomu určených

3.1.9.V případě vzniku mimořádné události je návštěvník, ubytovaný host nebo host restaurace povinen událost nahlásit zaměstnanci Kláštera Hejnice

3.1.10.Děti ve věku do 15 let mají do areálu a objektu Kláštera Hejnice povolen vstup jen v doprovodu dospělých osob, které za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají

3.1.11.Poutnické razítko je k dispozici v recepci Kláštera Hejnice 

 

4.Ochrana kulturních památek

4.1.Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

4.1.1.Návštěvníci jsou v areálu a objektu Kláštera Hejnice povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu a objektu Kláštera Hejnice

4.1.2.Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany areálu a objektu Kláštera Hejnice a kulturních sbírek nebo výstavních předmětů, bude návštěvník vykázán a jeho povinností je areál a objekt Kláštera Hejnice neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů

4.1.3.Pro ochranu areálu a objektu Kláštera Hejnice, návštěvníků a kulturních sbírek nebo výstavních předmětů, jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu a objektu Kláštera Hejnice kontrolovány

4.1.4.Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek, je přístup do areálu a objektu Kláštera Hejnice přísně zakázán

4.1.5.V areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázáno požívání alkoholu, návykových látek a kouření

4.1.6.V areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců areálu a objektu Kláštera Hejnice a složek integrovaného záchranného systému

4.1.7.Z důvodu bezpečnosti je do areálu a objektu Kláštera Hejnice zakázáno vnášet jakékoli chladné či střelné zbraně včetně jejich replik, stejně tak předměty a chemické látky nebezpečné povahy a předměty jež lze jako zbraně zneužít

4.1.8.Do interiérů objektu Kláštera Hejnice mimo jeho ubytovací část je zakázán přístup s objemnými zavazadly a taškami

4.1.9.Do areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku lze vyjednat předem s oprávněným zaměstnancem Kláštera Hejnice

4.1.10.Vstup do areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázán návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu

4.1.11.V okamžiku zjištění ztráty, či poškození předmětů kulturních sbírek nebo výstavních předmětů, jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách areálu a objektu Kláštera Hejnice povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením včetně případné osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR

4.1.12.Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat majetek, areál, objekt a sbírky areálu a objektu Kláštera Hejnice. Zejména je zakázáno:

•dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat

•opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při komentované prohlídky areálu a objektu Kláštera Hejnice od průvodce a prováděné skupiny

•rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu areálu a objektu Kláštera Hejnice. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z komentované prohlídky

•jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech areálu a objektu Kláštera Hejnice, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.

•trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit ptactvo, tábořit v zahradách areálu Kláštera Hejnice, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek

•jezdit v areálu Kláštera Hejnice (mimo nádvoří určené k parkování vozidel) jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu Kláštera Hejnice odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a dětských koloběžkách je v areálu Kláštera Hejnice povolen pouze po komunikacích v jeho volně přístupných částech, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky

•parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory určených parkovišť

•krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata volně žijící v klášterní zahradě areálu Kláštera Hejnice

•umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí areálu a objektu Kláštera Hejnice mohou psi a jiná zvířata po souhlasu oprávněného zaměstnance Kláštera Hejnice pouze na vodítku

4.1.13.V areálu a objektu Kláštera Hejnice je zakázáno dotýkat se elektrických rozvodů, elektrického vedení, signalizačního zařízení a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá Klášter Hejnice žádnou odpovědnost

4.1.14.V celém areálu a v objektu Kláštera Hejnice je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce Kláštera Hejnice

4.1.15.V interiérech objektů Kláštera Hejnice, případně v dalších vyznačených prostorách, je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce Kláštera Hejnice

 

5.Závěrečná ustanovení

5.1.Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody se zodpovídá návštěvník areálu a objektu Kláštera Hejnice 

5.2.Klášter Hejnice neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu

5.3.Odpovědnost Kláštera Hejnice za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy

5.4.Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit statutární zástupce Kláštera Hejnice

5.5.Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu Kláštera Hejnice do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na vyžádání statutárním zástupcem Kláštera Hejnice nebo jeho oprávněným zaměstnancem

5.6.Návštěvník má možnost se se svými podněty obrátit také písemně na adresu Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům, Hejnice č.p. 1, 463 62 Hejnice, Česká republika

5.7.Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 15.11.2020

 

PhDr. Jan Heinzl

Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům,

ředitel

PRAVIDLA POHYBU V KLÁŠTEŘE A JEHO AREÁLU

 

NEVNÁŠEJTE DO KLÁŠTERA NEBEZPEČNÉ PŘEDMĚTY

V areálu kláštera platí přísný zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Nejedná se pouze o střelné, řezné nebo bodnosečné zbraně, ale také výbušniny, zábavnou pyrotechniku, všechny typy hořlavin a chemických látek.

 

DÁVEJTE POZOR NA SVÁ ZAVAZADLA

Svá zavazadla nenechávejte prosím bez dozoru – mohla by být vnímána jako nebezpečná a prověřena přivolanou Policii ČR.

 

V KLÁŠTEŘE NETOLERUJEME OMAMNÉ LÁTKY

V areálu kláštera platí zákaz jakékoliv aplikace omamných a návykových látek. V případě, že bude návštěvník vykazovat známky vlivu takové látky, bude přivolána Policie ČR. Respektujte prosím církevní prostory jako místo pro duchovní spočinutí.

 

DODRŽUJTE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA POHYBU V KLÁŠTEŘE

Dodržujte prosím návštěvní řád a pravidla pohybu v areálu kláštera. Vstupujte jen do prostor pro návštěvníky a mějte na paměti, že klášter i jeho areál je vybaven kamerovým systémem. V případě pokusu o vstup do neveřejných prostor bude přivolána Policie ČR.

 

RESPEKTUJTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ KLÁŠTERA

Při návštěvě kláštera prosím respektujte pokyny zaměstnanců kláštera. V případě vzniku mimořádné události znají postupy k ochraně vaší bezpečnosti.

 

NEKUŘTE V KLÁŠTEŘE A JEHO AREÁLU

Dodržujte prosím zákaz kouření v areálu kláštera. Kuřte jen na místě k tomu vyhrazeném a nedopalky odhazujte jen do odpadkových nádob.

 

DODRŽUJTE PRAVIDLA PARKOVÁNÍ

Dodržujte prosím pravidla parkování vozidel v areálu kláštera. Svá vozidla parkujte podle pokynů zaměstnanců kláštera, a to jen na místech k tomu určených a vždy s respektem ke skutečnosti, že v areálu kláštera parkují a pohybují se i osoby s tělesným postižením. V případě nevhodného parkování bude přivolána Policie ČR.

 

POKUD NĚCO NEVÍTE, ZEPTEJTE SE

Velmi rádi vám poradíme a pomůžeme. Pokud něco nevíte, chcete nám něco oznámit nebo potřebujete pomoc, obraťte se prosím na zaměstnance kláštera – vždy vám vyjdou vstříc.


OBECNÁ PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÉ SITUACI

VŽDY ANO

·         ZACHOVEJTE KLID A ROZVAHU – SVÉ JEDNÁNÍ PŘIZPŮSOBTE DANÉ SITUACI

·         POUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

·         CO NEJRYCHLEJI ZÍSKEJTE PRAVDIVÉ INFORMACE A FAKTA O SITUACI

·         ORGANIZUTEJ A PODÍLEJTE SE NA POMOCI

·         KONTAKTUJTE ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO SLOŽKY INEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

·         ZÍSKANÉ INFORMACE PŘEDÁVEJTE NEZKRESLENÉ - NEDOMÝŠLEJTE SI!

·         SHROMAŽĎUJTE DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE A NEPRODLENĚ JE PŘEDÁVEJTE ODPOVĚDNÉ OSOBĚ NEBO SLOŽKÁM INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

·         ŘIĎTE SE POKYNY ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

NIKDY NE!

·         NEŠIŘTE PANIKU A NEPODLÉHEJTE PANICE

·         NEŘEŠTE MIMOŘÁDNOU SITUACI SÁM / SAMA  

·         NEZDRŽUJTE SE FOTOGRAFOVÁNÍM NEBO FILMOVÁNÍM MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, MŮŽE VÁS TO OHROZIT NA ŽIVOTĚ

·         NEVPOUŠTĚJTE NEPOVOLANÉ OSOBY DO MÍSTA UDÁLOSTI

·         NEPOSKYTUJTE INFORMACE MÉDIÍM A NEPOVOLANÝM OSOBÁM